Huurdersbelangenvereniging De Klink

Huurdersbelangenvereniging De Klink

Van 2010 tot en met 2012 was ik bestuurslid bij huurdersbelangenvereniging (HBV) de Klink. Vanaf juni 2010 was ik de secretaris binnen het bestuur. HBV de Klink vertegenwoordigt de 11.000 huurders van woningcorporatie Portaal Nijmegen. Deze woningcorporatie opereert landelijk met 5 regiobedrijven en bezit circa 52.000 woningen.

Binnen het bestuur was ik degene die meestal op inhoudelijk gebied de initiatieven nam, zitting nam in werkgroepen en deelnam aan allerlei lokale en landelijke overleggen. En dat zijn er nogal wat op jaarbasis! In het bestuur was ik degene die zich de meeste dossiers eigen maakte, de voortgang van de adviezen coördineerde en bewaakte, en ze ook grotendeels zelf schreef. Daarbij onderhield ik contacten met adviseurs, collega HBV’s, de woningcorporatie, huurders en de gemeente. Verder hield ik de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen goed in de gaten.

We werden overladen met adviesaanvragen die enerzijds jaarlijks terugkeerden, maar die ook steeds vaker gebaseerd waren op de politieke ontwikkelingen, zoals de extra heffingen die corporaties aan het Rijk moeten betalen, de EU-richtlijn over staatssteun aan corporaties, Wonen 4.0, etc.

Zo heb ik in 2011 een grote adviesaanvraag gecoördineerd rondom de verkoop van 9 complexen (ca. 1.000 woningen). Ik heb toen de enquêtes opgesteld, de resultaten verwerkt en een opzet gemaakt voor de adviezen. We hielden twee evaluatiegesprekken met de corporatie. Resultaat was dat de enquêteresultaten serieus worden genomen door de corporatie. In het najaar van 2012 hebben we al onze 1.200 leden geraadpleegd in verband met een adviesaanvraag rondom zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) in de woning.

Ik heb er veel geleerd:

 • Netwerken en goede samenwerking met allerlei partijen is van cruciaal belang om resultaten te bereiken.
 • Dossierkennis is belangrijk om serieus genomen te worden.
 • Het is belangrijk de visie goed voor ogen te houden en goed te luisteren naar anderen. Het is dan makkelijker anderen te overtuigen met inhoudelijke argumenten.
 • Het schrijven van adviezen.

 

Behaalde resultaten:

 • invloed op energiebeleid (de Gelderse Milieufederatie heeft ons in 2011 genomineerd voor beste HBV. We zijn tweede geworden)
 • invloed op het portfolioplan (betere en duidelijker afspraken)
 • invloed op nieuwe vormen van bewonersparticipatie
 • invloed op zelfaangebrachte veranderingen (ZAV-beleid)
 • invloed op de regionale huisvestingsverordening van 2013 – 2017 (niet 10%, maar 15% van de woningen verloten)
 • adviesaanvraag verkoop 1.000 woningen: Portaal gebruikt de enquêteresultaten in de praktijk
 • ondertekende overeenkomst met afspraken over verkoopvoorwaarden
 • ondertekende samenwerkingsovereenkomst op landelijk niveau
 • werving en selectie van twee huurderscommissarissen voor de Raad van Commissarissen

 

Al met al vond ik dit vrijwilligerswerk zeer boeiend en leerzaam, en stak ik er zeer veel tijd in. Maar ja, aan alles komt een eind. Nu zit ik in de redactie van wijkmagazine Neij West en schrijf er allerlei bijdragen.